Wat kost kinderopvang in 2011 en 2012?

Tabel 2012 (de tabel voor 2012 is exclusief de vaste toeslag)

Tabel 2011 (de tabel voor 2011 is exclusief de vaste toeslag)

In drie stappen uitrekenen hoeveel u zelf bijdraagt aan kinderopvang

Maximum prijs per uur 2012
Het Rijk hanteert een maximum uurprijs. Voor 2012 is de maximum uurprijs voor opvang in het kinderdagverblijf vastgesteld op € 6,36 en voor buitenschoolse opvang € 5,93 en gastouderopvang € 5,09 per uur.

Aantal uren in 2012 gekoppeld aan gewerkte uren
Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag wordt in 2012 gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, dus tot 4 jaar, geldt maximaal het aantal gewerkte uren plus 40%. Voor kinderen die naar de basisschool gaan geldt maximaal het aantal gewerkte uren minus 30%.

Een ophogingpercentage van 40% om rekening te houden met reistijd, verplichte pauzes en enige flexibiliteit van ouders voor het werk is redelijk als wordt gekeken naar de meeste voorkomende kinderopvangcontracten van 11 uur bij een standaard werkdag van ongeveer 8 uur. De vermin-dering van de uren voor buitenschoolse opvang met 30% vloeit voort uit het feit dat voor deze groep minder kinderopvanguren nodig zijn omdat deze kinderen op school zitten. Waar bijvoorbeeld op een maandag elf uur opvang nodig is voor dagopvang voor niet schoolgaande kinderen, is voor buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen slechts vier uur opvang nodig. Het percentage van 30% is berekend op basis van de totaal benodigde uren voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Het gemiddeld gebruik in uren in de dagopvang is twee maal zo hoog als het gebruik in de buitenschoolse opvang. Om die reden is het percentage recht op kinderopvangtoeslag van 140% in de dagopvang voor de buitenschoolse opvang gehalveerd naar 70%.

Alle details over deze regeling vindt u in het besluit van de minister:

Ouders mogen per kind over maximaal 230 opvanguren per maand tegemoetkoming aanvragen bij de Belastingdienst. Dit geldt voor alle soorten opvang samen (gastouderopvang en dagopvang of gastouderopvang en buitenschoolse opvang samen).

Doelgroepen

Alle werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan kunnen in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag bestaat uit twee delen:

1. Een vaste toeslag
Alle werkende ouders maken aanspraak hierop als zij gebruik maken van formele kinderopvang. De vaste toeslag bedraagt per ouder 1/6 deel van de opvangkosten (tot de maximumuurprijs). Bij alleenstaande ouders telt de Belastingdienst hierbij het andere 1/6 deel automatisch op.

2. Een inkomensafhankelijke toeslag
Dit is een percentage van de opvangkosten die worden gemaakt (tot de maximumuurprijs). De hoogte van dat percentage is afhankelijk van:
- het gezamenlijk inkomen;
- het aantal kinderen in het gezin dat gebruikmaakt van kinderopvang;
- de opvangkosten.
De kinderopvangtoeslag is hoger naarmate het inkomen lager is. De kinderopvangtoeslag is hoger voor tweede en volgende kinderen die gebruik maken van de kinderopvang. Het eerste kind is het kind met de hoogste kosten voor opvang.
De vaste toeslag én de inkomensafhankelijke toeslag worden als één bedrag en onder één vermelding door de Belastingdienst/Toeslagen aan de ouders uitbetaald.

Alleenstaande ouders
Ook alleenstaande ouders die arbeid en zorg combineren, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als zij gebruik maken van formele kinderopvang.

Toeslag via UWV of gemeente
Als een van de ouders gedeeltelijk arbeidsgeschikt is of werkloos en langzaam weer aan het werk gaat en de andere ouder werkt of volgt ook een re-integratietraject, is er ook recht op kinderopvangtoeslag.
Niet de Belastingdienst (er is immers geen werkgever), maar het UWV of de gemeente betaalt dan soms per ouder 1/6 deel voor de kosten van de kinderopvang. Informeer voor de voorwaarden bij uw gemeente of het UWV.

Voor kinderopvangtoeslag van de gemeente of het UWV komen in aanmerking:
- ouders die geen uitkering krijgen, als werkzoekende geregistreerd staan bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en een re-- integratietraject volgen;
- kunstenaars met een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik);
- tienermoeders met een bijstandsuitkering die een opleiding volgen;
- studenten die een vmbo-, havo- of vwo-opleiding volgen, of een bachelor- of masteropleiding, of een beroepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs;

Het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kan via Belastingdienst/Toeslagen.

Tegemoetkoming bij sociaal-medische indicatie
In sommige gezinssituaties en voor sommige kinderen is het voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind goed om een aantal dagdelen gebruik te maken van kinderopvang.

De ouders of het kind hebben dan een zogenaamde sociaal-medische indicatie (smi). Ouders kunnen voor een mogelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang terecht bij de gemeente.

Gemeenten zijn volledig autonoom in hun smi-beleid. Sommige gemeenten kijken bij de vraag of ouders een smi-tegemoetkoming voor kinderopvang kunnen krijgen naar de criteria die zij voor bijzondere bijstand hanteren. Bij andere gemeenten speelt bijvoorbeeld de vermogenspositie van ouders geen rol. De indicatie kan zowel voor het kind, als voor de ouders gelden. En de indicatie kan zowel sociaal als medisch van aard zijn.

Toeslag voor ouders in het buitenland
Ouders die in het buitenland wonen en van kinderopvang gebruikmaken, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Om de kinderopvangtoeslag te krijgen, hoeven ouders die buiten Nederland wonen niet allebei in Nederland te werken of hier een uitkering te ontvangen en een re-integratietraject te volgen. Meer informatie.

Hoe vraagt u de kinderopvangtoeslag aan?

U vraagt de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op de website over toeslagen van de Belastingdienst.

(naar boven)

Hoe regelt u kinderopvang?

U sluit zelf een overeenkomst met de kindercentrum
Als u kinderopvang nodig hebt, kunt u een overeenkomst afsluiten met een kindercentrum van uw keuze. Voorwaarde is dat het kindercentrum is geregistreerd bij de gemeente. Het kindercentrum stuurt u een rekening voor de kosten. Deze kosten hoeft u vaak niet helemaal voor eigen rekening te nemen.

Offerte en contract kindercentrum
Als u een kindercentrum hebt uitgezocht dan kunt u een offerte aanvragen. U geeft aan welke dagdelen u opvang nodig hebt. Sinds de invoering van de Wet kinderopvang wordt de prijs voor de opvang berekend per uur. De feitelijke opvang wordt meestal berekent per dagdeel. Kindercentra rekenen vaak 5á 6 uur per dagdeel in een kinderdagverblijf. Voor buitenschoolse opvang ligt het omrekenen van dagdelen naar aantal uren ingewikkelder, omdat een vrije woensdagmiddag meer uren opvang telt dan een middag na schooltijd. U kunt bij het kindercentrum vragen hoe ze daarmee omgaan.

Als u akkoord gaat met de offerte kunt u een contract met het kindercentrum afsluiten. In het contract moet staan hoeveel uren opvang u afneemt tegen welke prijs per uur. Aan de hand van deze gegevens kunt u een vergoeding bij uw werkgever en bij de Belastingdienst aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wet kinderopvang kunt u kijken op de website van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Op de website www.toeslagen.nl vindt u informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

(naar boven)