Vormen van kinderopvang

Deze vormen van kinderopvang vallen onder de Wet kinderopvang als het kindercentrum is geregistreerd bij de gemeente.

En de peuterspeelzaal?
Peuterspeelzalen vallen (nog) niet onder de Wet kinderopvang en daarmee buiten het bestek van deze website.


Kinderdagverblijf

Voor wie is een kinderdagverblijf?
Bij een kinderdagverblijf, ook wel crèche genoemd, kunt u als ouder terecht voor opvang van uw kind als het tussen 0 en 4 jaar is. Baby's kunnen al in een kinderdagverblijf worden opgevangen als ze 6 weken oud zijn.

Uw kind wordt opgevangen in een vaste groep van ongeveer 10 kinderen. Baby's, dreumesen en peuters zijn vaak op leeftijd ingedeeld: een horizontale groep. Het komt echter ook voor dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep worden geplaatst: een verticale groep. Dit is per kinderdagverblijf verschillend. De kinderen worden begeleid en verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers.

In een kinderdagverblijf krijgt uw kind volop individuele aandacht, begeleiding en verzorging. Baby's worden gevoed, gebaad, verschoond, verzorgd, geknuffeld en getroost. De dreumesen en peuters worden gestimuleerd door middel van creatieve bezigheden, spelletjes en het samen spelen.

Er is voldoende veilig speelgoed om het alle kinderen naar de zin te maken. Er wordt samen gegeten, voorgelezen, gespeeld en gezongen en daarnaast is er ook ruimschoots gelegenheid voor vrij spelen. Voor de jongsten zijn er rustige slaapplaatsen, buiten het rumoer van de groep. De dagindeling van uw kind zal er op het kinderdagverblijf zoveel mogelijk hetzelfde uitzien als de dagindeling die uw kind thuis gewend is.

Wat zijn de openingstijden?
De meeste kinderdagverblijven zijn alle werkdagen geopend. Op deze dagen worden de volgende mogelijkheden geboden:

Hele dagopvang
Dit betekent dat u voor een bepaald aantal uren per dag van het kinderdagverblijf gebruik kunt maken. Uw kind kan maximaal 10 dagdelen per week worden opgevangen. Een dagdeel is een halve dag, dus een morgen of een middag. Om pedagogische redenen wordt er soms een minimale opvang van 3 dagdelen per week gehanteerd. De meeste kinderdagverblijven zijn minstens 10 uren per dag geopend zodat u voldoende tijd heeft om uw kind naar het kinderdagverblijf te brengen en weer op te halen.

halve dagopvang
Halve dagopvang houdt in dat kinderen één dagdeel, in het kinderdagverblijf worden opgevangen. Een dagdeel is een morgen of een middag. Het kindercentrum bepaalt hoeveel uren een halve dag omhelst.

flexibele opvang
Een aantal kinderdagverblijven biedt ook ruimere opvang op flexibele tijden en zelfs 24-uurs opvang.

Hoe verloopt de procedure bij aanmelding en plaatsing?
U kunt een offerte aanvragen bij het kinderdagverblijf van uw keuze. Aanmelden kan al tijdens de zwangerschap. Als er een plaats beschikbaar is kunt u een contract afsluiten.

Voordat u uw kind de eerste keer echt naar de opvang brengt, zullen de meeste kinderdagverblijven u uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek kunt u uw wensen naar voren brengen en kunt u de leid(st)ers van de groep alvast een beetje leren kennen. Na dit gesprek wordt u de gelegenheid geboden om een dagje "mee te lopen" in het kinderdagverblijf. U kunt dan met eigen ogen zien hoe een dag verloopt en uw kind kan alvast wennen aan de nieuwe omgeving. Zo wordt de eerste echte dag in het kinderdagverblijf een beetje gemakkelijker voor u en voor uw kind.

Waar vindt u een kinderdagverblijf bij u in de buurt?
Adressen van kinderdagverblijven bij u in de buurt vindt u in de adressenzoeker.


Buitenschoolse opvang

Voor wie is de buitenschoolse opvang?
Als uw kinderen naar de basisschool gaan, dan kunnen ze voor en na schooltijd en in de schoolvakanties worden opgevangen bij een voorziening voor buitenschoolse opvang. Een groep van ongeveer 18 kinderen wordt begeleid en verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers. Er wordt een kopje thee gedronken en de kinderen kunnen wat lezen, spelen, huiswerk maken of lekker buiten ravotten. Elke buitenschoolse opvang heeft zijn eigen activiteiten en regels. Uw kind mag bijvoorbeeld een vriendje of vriendinnetje meenemen, of er is iets geregeld met een sport- of muziekvereniging. Op de vrije middag en tijdens de vakanties worden er vaak extra activiteiten georganiseerd, zoals uitstapjes en wandelingen.

Sinds het schooljaar 2007-2008 moeten de basisscholen buitenschoolse opvang aanbieden. Ze hoeven dat niet zelf te doen. Veel scholen hebben contracten gesloten met kindercentra om in de buitenschoolse opvang te voorzien.

Hoe komen uw kinderen bij de opvang?
Vaak liggen centra voor buitenschoolse opvang in de buurt van de basisschool. De jongste kinderen worden van school gehaald en de wat oudere kinderen komen zelf naar de buitenschoolse opvang.

Wat zijn de openingstijden?
De openingstijden van de buitenschoolse opvang zijn zoveel mogelijk afgestemd op de schooltijden. Kinderen kunnen er 's middags na school terecht maar ook op de wekelijkse vrije middagen en in de schoolvakanties. Daarnaast zijn er ook centra voor buitenschoolse opvang die kinderen 's ochtends voor het naar school gaan, opvangen. De openingstijden verschillen per centrum. Informeer bij de voorziening van uw keuze op welke momenten van de dag zij opvang bieden.

Tussenschoolse opvang, dat wil zeggen opvang tijdens de lunchpauze, hoort niet tot de kinderopvang in het kader van de Wet kinderopvang.

Waar vindt u een centrum voor buitenschoolse opvang?
Adressen van centra voor buitenschoolse opvang vindt u in de adressenzoeker.


Gastouderopvang in 2010

Sinds 1 januari 2010 is er een nieuwe regeling voor gastouderopvang. Hieronder zetten wij de belangrijkste veranderingen uiteen.

Wat verandert er voor ouders?
U ontvangt alleen nog een vergoeding als uw gastouder en gastouderbureau voor eind 2010 zijn ingeschreven in een nieuw op te zetten landelijk register. Dit landelijke register kinderopvang vervangt alle individuele gemeentelijke registers.

De maximale uurprijs waarop de vergoeding wordt gebaseerd is €5,00. Ouders mogen over maximaal 230 opvanguren per maand tegemoetkoming aanvragen bij de Belastingdienst. U hebt alleen recht op de vergoeding als de gastouder aan de eisen voldoet. Betalingen tussen ouders en gastouders verlopen via het gastouderbureau.

Wat verandert er voor gastouders?
Gastouders moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat EHBO voor kinderen. Daarnaast moet de gastouder in het bezit zijn van minimaal het MBO-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn of een EVC-procedure ( EVC = Erkenning verworven competenties) doorlopen die hen hieraan gelijk stelt.

Als een gastouder voldoet aan de nieuwe kwaliteitseisen, meldt het gatouderburau de gastouder aan bij de gemeente. Gastouders worden vervolgens beoordeeld op de opvanglocatie door de GGD. Na een positieve beoordeling worden deze gastouders ingeschreven in het nieuwe landelijke register.

Betalingen tussen ouders en gastouders verlopen via het gastouderbureau. Gastouders mogen slechts op één locatie kinderen opvangen. Gastouders mogen maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Als er alleen kinderen jonger dan 5 opgevangen worden, mogen er minder kinderen opgevangen worden, maar pas in oktober 2009 wordt bekend hoeveel kinderen.

Meer weten?

Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.implementatiekinderopvang2010.nl.
Op deze site vindt u ook de landelijke brochure voor gastouders en de landelijke brochure voor vraagouders en de aanvullende informatie op deze brochures.


Waar vindt u een gastouderbureau?

Gastouderbureaus werken vaak regionaal en soms zelfs landelijk. Adressen van gastouderbureaus vindt u in de adressenzoeker. Gastouderbureaus kunt u ook op per regio zoeken.